ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
رای دادگاه در خصوص افترا
پرونده افترا

شرح :

درصورتی که شخصی با استعمال الفاظ ناپسند به دیگری افترا زند و به او توهین کند، قابل تعقیب کیفری است. در نمونه پرونده فوق می‌توانید جزئیات این موضوع را مطالعه کنید.