ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
رای دادگاه در خصوص قماربازی
پرونده قماربازی

شرح :

درصورتی که شخصی مرتکب قماربازی شود تحت پیگرد کیفری قرار می‌گیرد. نمونه پرونده فوق اطلاعات و جزئیات لازم را درباره این موضوع دراختیار می‌گذارد.