ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه حکم جعل
پرونده جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی اقدام به جعل سند عادی نموده و آن را مورد استفاده قرار دهد، به دلیل مستمر بودن جرم استفاده از سند مجعول، بدون توجه به مرور زمان کیفری قابل تعقیب خواهد بود. با مطالعه پرونده فوق می‌توانید نمونه‌ای از آرای صادرشده در ارتباط با این موضوع را مشاهده نمایید.