پرونده صدور حكم بر خلع يد از يك دستگاه آپارتمان

در صورتی که شخصی ملک دیگری را بدون اذن تصرف کند، مالک می تواند علیه متصرف غیر قانونی، در محاکم صالح طرح دعوا نماید. اطلاعات بیشتر در مورد رویه قضایی این گونه موضوعات را می توانید در نمونه پرونده فوق  مطالعه نمایید.

نتیجه:

صدور حکم به خلع ید و پرداخت هزینه دادرسی

نام مجتمع قضایی و شعبه : مجتمع قضایی عدالت ، شعبه 111 حقوقی
نام قاضی : جناب آقای علی مسعودی
موضوع: خلع يد
نوع دعوا : مالی
نتیجه پرونده : صدور حکم به خلع ید خواهان و پرداخت هزینه دادرسی
شماره پرونده: 1/8700900000300433
شماره دادنامه: 8700630000301268
خواهان: محمد م
خوانده: مسعود م
وكيل:امير حسين ف
خواسته و بهاي آن: صدور حكم بر خلع يد از يك دستگاه آپارتمان به پلاك ثبتي 27/841 بخش 11 تهران با احتساب خسارات دادرسي و هزينه دادرسي
هزینه دادرسی : مبلغ 841398 ريال
دلايل و منضمات: تصویر مصدق سند مالكيت و وكالت نامه

ماده 308 و 311 قانون مدنی
مواد 198 و 519 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني

متن دادخواست: با سلام اينجانب امير حسين ف وكالتا از طرف آقاي محمد م به استحضار عالي مي رساند: 1- خواهان به موجب سند مالكيت تقديمي مالك شش دانگ يك دستگاه آپارتمان به پلاك ثبتي 227/841 بخش 11 تهران به نشاني ... مي باشد. 2- خواهان سالهاست كه در خارج از كشور زندگي مي نمايد و از سال 1380 خوانده از غيبت برادر خود سوء استفاده كرده و آن را تصرف مي نمايد. 3- خواهان پس از اطلاع از موضوع ، از برادر خود تقاضاي تخليه و تحويل آپارتمان را مي نمايد. ولي متاسفانه خوانده كماكان به تصرف خود ادامه داده و در حال حاضر نيز آپارتمان در تصرف وي مي باشد. فلذا با تقديم اين دادخواست تقاضاي خلع يد از آپارتمان را دارد. گردشكار پرونده: پس از ثبت دادخواست و به دستور رئیس دادگاه ، تاريخ رسيدگي تعيين و به طرفین ابلاغ می شود. از اداره ثبت استعلام صورت گرفته و پاسخ آن توسط دادگاه ایصال می شود. النهايه دادگاه با توجه به پاسخ اداره ثبت و سایر محتویات اوراق پرونده مبادرت به صدور راي مي نمايد:

خواهان دادخواستي به طرفيت خوانده و به خواسته خلع يد به دادگاه تقديم نموده و خواسته خود را تشريح نموده است. اينك دادگاه با توجه به مراتب فوق و نظر به اينكه خوانده عليرغم دعوت وي به دادرسي در دادگاه حضور نيافته و در قبال دعواي خواهان هيچگونه دفاع يا ايرادي را مطرح نكرده است. نظر به اينكه مالكيت خواهان بر پلاك ثبتي مورد دعوا حسب پاسخ واصله از اداره ثبت كه تحت شماره 424-22/8/87 ثبت دفتر دادگاه شده است محرز مي باشد. و نظر به اينكه خواهان با تقديم دادخواست حاضر، راضي به استدامه تصرفات خوانده در ملك مورد دعوا نمي باشد لذا دادگاه دعواي خواهان را صحيح و وارد دانسته مستناد به ماده 308 قانون مدني و مواد 198 و 519 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني خوانده را به خلع يد از پلاك ثبتي فوق و نيز پرداخت مبلغ 841398 ريال به عنوان هزينه دادرسي و نيز حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه مربوطه در حق خواهان محكوم مي نمايد. راي صادره غيابي و ظرف بيست از تاريخ ابلاغ قابل واخواهي در اين دادگاه و پس از آن ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهي در دادگاههاي تجديد نظر استان تهران است.


رئیس شعبه 111 دادگاه حقوقی تهران، علي مسعودي

ماده 308 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، مواد مورد استناد دادگاه می باشند. ماده 308 قانون مدنی مقرر می دارد: غصب استيلا بر حق غير است به نحو عدوان اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است. حکم صادره در مورد اصل خواسته با استناد به این ماده و ماده 198 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني صادر شده است. هرچند استناد به این مواد کاملا صحیح است لیکن بهتر بود ماده 311 قانون مدنی نیز مورد استناد قرار گیرد. این ماده مقرر می دارد : " غاصب بايد مال مغصوب را عيناً به صاحب آن رد نمايد و اگر عين تلف شده باشد بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر به علت ديگري رد‌عين ممكن نباشد بايد بدل آن را بدهد."که به طور مستقیم و صریح حکم به خلع ید از مال مغصوب می دهد. اما در مورد خسارات، استناد به ماده 519 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني کاملا صحیح و رای صادره در این قسمت فاقد اشکال است.