پرونده پرداخت وجه و خسارات دادرسی (اجرای حکم)

در صورتی که در یک دعوای حقوقی رأی به پرداخت وجه و همچنین پرداخت خسارات دادرسی به نفع شما صادر شده است، می‌توانید با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه رسیدگی به این موضوع، اجرای حکم مذکور را تقاضا نمایید.

نتیجه:

اجرای مفاد اجرائیه توسط محکوم علیه

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضايي عدالت، اجراي احكام شعبه 111 حقوقي
نام قاضی: علي مسعودي
موضوع پرونده: پرداخت وجه و خسارات دادرسی
نتيجه پرونده: اجرای مفاد اجرائیه توسط محکوم علیه
نوع دعوي: مالی
هزينه دادرسي: مبلغ 815200 ريال
شماره دادنامه: 8700630000300330
شماره پرونده اجرا: 8600900000300891
محكوم له: ع گ
محكوم عليه: ب خ

  پرونده طي نامه زير جهت اجراي حكم به اجراي احكام ارجاع مي‌شود:


دادورز محترم شعبه 111، احتراما به پيوست يك برگ فتوكپي مصدق دادنامه و اجرائيه و ابلاغ نامه آن جهت اقدام مقتضي ارسال مي‌گردد. اجرائيه به محكوم‌عليه ابلاغ و نامبرده ظرف مدت مقرر نسبت به توديع مبالغ فوق در صندوق دادگستري اقدام مي‌نمايد. پس از آن محكوم‌له طي نامه ذيل تقاضاي تحويل مبلغ را مي‌نمايد.


رياست محترم اجراي احكام شعبه 111


احتراما نظر به اينكه اصل مبلغ چك‌هاي مورد نظر به ارزش كلي 43410000 ريال به صندوق دادگاه توديع شده است و مدارك آن در پرونده موجود مي‌باشد و ضامن خود را نيز معرفي نموده‌ام، پس از كسر نيم عشر، تقاضاي تحويل مبلغ فوق را دارم.


دادگاه پس از ثبت درخواست محكوم‌له به ذيحسابي دستور پرداخت مبلغ فوق را به محكوم‌له صادر مي‌نمايد. محكوم‌له مبلغ فوق را دريافت و پرونده مختومه مي‌گردد.


 

به اطلاع آقاي ب خ مي‌رساند چون به موجب دادنامه شماره 8700630000300330 مورخ 87/4/17 صادره از شعبه 111 دادگاه عمومي (حقوقي) تهران در كلاسه 891/86 محكوم به پرداخت مبلغ 43410000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 815200 ريال بابت هزينه دادرسي و نيز خسارت تاخير تاديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چك‌ها تا زمان وصول آن كه توسط واحد اجراي احكام از بانك مركزي استعلام مي‌شود در حق محكوم‌له و نيم عشر دولتي شده‌ايد. ظرف ده روز نسبت به انجام مفاد اجرائيه اقدام نماييد و الا مطابق قانون رفتار خواهد شد.

محکوم‌له وفق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی عمل نموده و در مهلت مقرر مفاد اجرائیه را به موقع اجرا گذارده است. این ماده مقرر می‌دارد: " همين كه اجراييه به محكوم‌عليه ابلاغ شد محكوم‌عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت‌ محكوم‌به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم‌به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد‌ ظرف مهلت مزبور جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور‌ معلوم شود كه محكوم‌عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم‌به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از‌ دارايي خود داده به نحوي كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجراييه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه‌اي از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم‌خواهد شد.


   ‌تبصره - شخص ثالث نيز مي‌تواند به جاي محكوم‌عليه براي استيفاي محكوم‌به مالي معرفي كند." 


    لذا پرونده بدون هیچ مشکلی مختومه شده و روند اجرا به درستی انجام می‌شود.