پرونده الزام به انجام تعهد

در صورتی که یکی از طرفین قرارداد از انجام تعهدات خود امتناع ورزد، طرف دیگر می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از چگونگی طرح دعوا برای الزام وی به انجام تعهد و نحوه صدور رأی در خصوص این موضوع اطلاع پیدا کند.

نتیجه:

صدور قرار ابطال دادخواست

موضوع خواسته: الزام به انجام تعهد (تحویل آجر)
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم ـ شعبه اول حقوقی
شماره پرونده: 9009985859600088
شماره دادنامه: 9009975859600104
قاضی رسیدگی کننده: آقای جواد جعفری
نتیجه پرونده: ابطال دادخواست

بند «الف» ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی


شرح دادخواست 


ریاست محترم دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان جاجرم:


احتراماً اینجانب خواهان که حواله‌ای از شرکت خوانده محترم توسط خوانده اول دارم، تقاضای صدور حکم به ستون خواسته را دارم؛ خواسته‌ام مطالبه 305 تن آجر است و نظر به اینکه به موجب یک فقره قرارداد پیوستی وجه و ثمن معامله آجر را پرداخته‌ام، لذا طبق ماده 98 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور حکم به ستون خواسته را تقاضا دارم.


ارجاع پرونده به شورا 


پرونده به شورای حل اختلاف حوزه 17 جاجرم جهت صلح و سازش ارسال تا در صورت صلح پرونده مختومه شود.


شورا نسبت به موضوع قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه ارسال نموده است.


جلسه اول دادرسی (شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم ) 


به تاریخ 90/2/12 جلسه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جاجرم تشکیل؛ خواهان در جلسه حاضر است و خوانده در جلسه حضور ندارد. خواهان لایحه‌ای تقدیم داشته که ثبت و ضمّ پرونده گردید و قبل از جلسه دادرسی درخواست استرداد خواسته خود را نموده است. 


درخصوص دعوای آقای محمد س ... فرزند علی به طرفیت خواندگان:1- شرکت کویر جاجرم 2- غلامرضا م... فرزند محمد به خواسته مطالبه وتحویل 350 تن آجر مقوّم به 5 میلیون و صد تومان با هزینه دادرسی، نظر به اینکه خواهان موجب لایحه تقدیمی به شماره 9010095859600149 مورخه 90/2/12 قبل از جلسه دادرسی با اعلام این مطلب که مطالباتش در پرونده دیگری به طرفیت آقای رسول م... در جریان رسیدگی می‌باشد دادخواست خود را مسترد نموده و دادگاه با استناد به بند «الف» ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست را صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد. (آقای جعفری 90/2/12)

طبق ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می‌نماید. به بیان دیگر دادگاه وارد ماهیت دعوی نمی‌شود و طبق بند «الف» ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست قابل تجدیدنظر می‌باشد.