پرونده اثبات سیادت و افزودن کلمه سید به اول نام

در صورتی که شخصی  از سادات، متقاضی افزودن کلمه سید به اول نام خود است می تواند با مراجعه به پرونده مذکور اطلاع لازم در باره این موضوع را کسب کند.

نتیجه:

حکم به اثبات سیادت خواهان

موضوعات مرتبط

موضوع خواسته: تقاضای اثبات سیادت و افزودن کلمه سیّد به اول نام
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم ـ شعبه اول حقوقی
شماره پرونده: 9009985859600298
شماره دادنامه: 9009975859600366
قاضی رسیدگی کننده: آقای جواد جعفری
نتیجه پرونده : حکم به اثبات سیادت خواهان

ماده198قانون آیین دادرسی مدنی
ماده955 قانون مدنی
تبصره 5 ماده 20 قانون ثبت احوال

شرح دادخواست 


 ریاست محترم دادگاه های عمومی حقوقی شهرستان جاجرم:


احتراماً  باستحضار عالی می رساند پدر و پدربزرگ و جد پدری اینجانب از سادات مشهور روستای خراشاه بوده اند و در این روستا مرسوم بر این بوده کلمه میرزا یا سید در اول هرنام قید گردد و نام پدری به جای کلمه سیدتقی از همان میرزاتقی در شناسنامه قید شده. تقاضای رسیدگی و صدور حکم به اثبات سیادت و افزودن کلمه سید به اول نام خود و خانواده را دارم. ضمناً خانم فاطمه ن... خواهر بنده است وآقایان: محمدتقی، عبدالوهاب، عبدالمجید، سعید، ابوالحسن ن... و خانم ها: زهرا، خدیجه، ناجیه و نرگس برادرزاده های بنده می باشند.


 جلسه اول دادرسی (شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم


به تاریخ 90/5/24 جلسه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جاجرم تشکیل؛ خواهان آقای محمدباقر ن... در جلسه حاضر است و نماینده خوانده علیرغم ابلاغ قانونی حضور ندارد. لیکن لایحه ای ارسال داشته که درمورخه 90/5/23 ثبت و ضم پرونده گردیده است. خطاب به خواهان: خواسته خود را بیان کنید ؟


ـ خواهان اظهار می  دارد خواسته به شرح متن دادخواست تقدیمی است. من از سادات موسوی هستم که کلمه سید در اول نام من قید نشده. نام پدر من میرزاتقی است که در محل ما به سادات میرزا می گویند. تقاضای اثبات سیادت و الزام خوانده و افزودن کلمه سید در اول نامم در شناسنامه را دارم.


لایحه خوانده 


اداره ثبت احوال جاجرم: عطف به ابلاغ نامه شماره 9010105859602894 ـ 90/5/8 دارنده پرونده شماره9009985859600298 در خصوص دعوای آقای محمدباقر ن... فرزند میرزاتقی علیه این اداره به خواسته اثبات سیادت و درج کلمه سید به اول نام خود در شناسنامه و سند سجلی شماره 28 متولد 1324 صادره از خراشاه که وقت رسیدگی آن مورخه 90/5/23 معین و مقرر گردیده به استحضار می رساند:1- سند سجلی شماره 28 متولد 1324 صادره از خراشاه بنام خواهان در تاریخ1324/10/24 حسب اعلام پدر وی میرزاتقی و دونفر گواه مستند به مواد 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 و 16 قانون ثبت احوال تنظیم و به ثبت رسیده که مستند به ماده 999 قانون مدنی از جمله اسناد رسمی کشور بوده و همچنین با ملاحظه سند سجلی پدر و متقاضی مشخص گردیده که فاقد کلمه سید بوده است. 2- با استناد به تبصره 5 ماده 20 و بند 2 ماده 3 قانون ثبت احوال، اضافه شدن کلمه سید یا سادات به نام افرادی که خود را از طبقه سادات می دانند و شاخص سیادت در سلسله اسناد سجلی پدر یا جد پدری آنان به ثبت رسیده باشد، بر عهده هیئت های حل اختلاف مستقر در ادارات ثبت احوال می باشد. حال با بررسی به عمل آمده از سند سجلی خواهان و پدر نامبرده ، ذکری از شاخص سیادت بدست نیامده که دراین موضوع اثبات سیادت مطرح می باشد. 3- چنانچه خواهان دارای شجره نامه معتبر که مورد تایید مراجع تقلید و  نماینده ولی فقیه مستقردر مراکز استان می باشد ، می توانند با ارائه آن از طریق طرح موضوع در هیئت حل اختلاف درخواست درج شاخص سیادت به اول نام خود را در سند و شناسنامه خودش داشته باشد. با توجه به مواد فوق الذکر و عدم وجود شاخص سیادت در اسناد سجلی خواهان و اجداد نامبرده و لذا با توجه به اینکه موضوع  با این شرط قابل طرح در هیئت حل اختلاف نمی باشد. چنانچه مراتب خواسته خواهان از طریق دادگاه محترم به اثبات برسد در اسناد وی قابل درج و تسرّی خواهد بود. علی ایحال صدور حکم  شایسته مورد استدعاست.


خلاصه جلسه دوم دادرسی 


 به تاریخ 90/5/30 در وقت مقرر جلسه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جاجرم به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل است. خواهان در جلسه حضور دا و نماینده خوانده در جلسه حضور ندارد. شرایط استماع شهادت شهود بدون حضور خوانده فراهم نمی باشد. شهود دعوت شوند.


اظهارات شهود :1-آقای سیدهاشم ب... فرزند سیدمراد سن 75 سال، کشاورز، اهل خراشاه: بیان می دارد پدر آقای محمدباقر ن... بنام سید تقی معروف به میرزاتقی از سادات بودند که در محل ما به سادات میرزا می گویند و آقای محمدباقر ن... که فرزند ایشان است از سادات می باشند. من تایید می کنم که ایشان از سادات موسوی هستند.


2-آقای سیداسماعیل ف...فرزند سیدفتح ا... 83 ساله،کشاورز اهل خراشاه بیان می دارد آقای محمدباقر ن...از سادات هستند و در محل ما به سادات میرزا می گویند و من تایید می کنم که آقای محمدباقر ن... و پدرش از سادات موسوی هستند.


3-آقای سیدعباس ف... فرزند سیدرضا متولد 1332، کشاورز ، اهل خراشاه : بیان می دارد پدر آقای محمدباقر ن... به نام سید تقی معروف به میرزاتقی از سادات بودند که در محل ما به سادات میرزا می گویند و آقای محمدباقر ن... که فرزند ایشان است از سادات می باشند. من تایید می کنم که ایشان از سادات موسوی هستند.

در خصوص دعوای آقای محمد باقر (سیدمحمدباقر) ن... فرزند میرزاتقی به طرفیت اداره ثبت احوال جاجرم به خواسته اثبات سیادۃ و الزام خوانده، اداره ثبت احوال جاجرم به ذکر کلمه سید در ابتدای نام خواهان با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان، اظهارات شهود آقایان سیدعباس ف... ، سید اسماعیل ف... و سید هاشم هـ... مبنی بر اینکه خواهان آقای سیدمحمدباقر ن... از سادات است. پدر نامبرده مرحوم میرزاتقی ن... از سادات هستند و از سادات موسوی می باشند و میرزا در عرف محل در روستای خراشاه در اول نام سادات ذکر می شود و با توجه به استشهادیه محلی که مهر شورای اسلامی روستای خراشاه بوده و ضمیمه پرونده است دادگاه دعوای خواهان را ثابت تشخیص و باستناد ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 955 قانون مدنی و تبصره 5 ماده 20 فانون ثبت احوال حکم به اثبات سیادت خواهان صادر و اداره ثبت احوال را ملزم به ذکر و قید کلمه سید در سند سجلی در اول نام خواهان می نماید. بدیهی است در صورت مراجعه هریک از فرزندان مرحوم میرزاتقی ن... یا برادران و بستگان نسبی ابی و ابوینی او که نسبت به ابی یا ابوینی آنها بموجب اسناد سجلی مسلّم باشد، اداره ثبت احوال موظف به ذکر کلمه سید در اول نام آنها در سند سجلی می باشد . رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان خراسان شمالی می باشد.              


( آقای جعفری ـ90/5/30)

طبق تبصره5 ماده 20 قانون ثبت احوال ذکرسیادت در اسناد سجلی  ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر ویا جد پدری مندرج باشد سیادت آنان با دلایل شرعی ثابت گردد الزامی است. مگرکسانی که خود راسید ندانند و یا عدم سیادت آنان  شرعاً احراز شود و با عنایت به این که در تبصره ی5 ماده20 قانون ثبت احوال اذعان داشته با ذکر دلیل شرعی ثابت شود و در پرونده ی مزبور سیادت خواهان با شهادت ثابت شده است  که در عرف محل در روستای خواهان به سید میرزا گفته می شده با توجه به شهادت شهود سیادت خواهان اثبات شده است.  

30 تیر 1396
اصغر حسینی

سلام جد پدری اینجانب در ار بیل بنام میر بیوک اقا بوده و عموهای اینجانب میر عبدالله و میر اسدالله بوده و در قید حیات نیستند و پدرم بنام تو فیق ثبت شده و در سال ۹۰ فوت نموده چگونه سیادت را پسوند نام خود اضافه نمایم پاسخ

1 مرداد 1396
داتیکان

باید از طریق مراجع قضایی دادخواست خودتون رو ثبت کنید و پیگری کنید. با سپای پاسخ