پرونده مطالبه مهریه (اجرای احکام)

در صورتی که زوجه خواهان مطالبه مهریه و اجرای حکم آن است، می‌تواند با رجوع به نمونه پرونده مذکور اطلاعات لازم درباره این موضوع و جزئیات آن به‌دست آورد.

نتیجه:

تأیید و اصلاح رأی دادنامه بدوی مبنی بر حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و حق الوکاله و هزینه دادرسی

موضوع خواسته: مطالبه مهریه
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم ـ شعبه اول حقوقی
شماره پرونده: 223/87
شماره دادنامه: 55/222 ـ 87/3/28
خواهان: خانم فرزانه ش... به نشانی روستای کلاته شوقان جاجرم با وکالت آقای رضا قاسمی به نشانی بجنورد
خوانده: آقای رحیم ق... به نشانی روستای کلاته شوقان جاجرم
نوع دعوی: مالی
هزینه دادرسی: یکصدوسی هزار ریال
قاضی رسیدگی کننده: آقای وحیدی
نتیجه پرونده: حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و حق الوکاله و هزینه دادرسی

ماده 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 1082 قانون مدنی
ماده 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی

رأی دادگاه بدوی


در خصوص دعوی خانم فرزانه ش... فرزند رضا با وکالت آقای رضا قاسمی به طرفیت آقای رحیم ق... فرزند محمدامین به خواسته مطالبه 150عدد سکه تمام بهار آزادی مقوّم به 10.001.000 ریال و هزینه دادرسی، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، دادخواست تقدیم خواهان، تصویر مصدق سند ازدواج، احراز رابطه زوجیت فی‌مابین و عدم حضور خوانده در جلسه دادگاه علیرغم ابلاغ اخطاریه و اطلاع از وقت دادرسی و عدم دفاع در قبال دعوی مطروحه، خواسته خواهان را وارد دانسته و با استناد به ماده 1082 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 150 عدد سکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته و مبلغ 130.000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 600.000 ریال بابت حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی نزد این شعبه می‌باشد. (آقای وحیدی 87/3/28)


اجرائیه 


 مشخصات محکوم‌له: خانم فرزانه ش... ، خانه‌دار، فرزند رضا، جاجرم ـ روستای کلاته شوقان با وکالت آقای رضا قاسمی


 مشخصات محکوم‌علیه: آقای رحیم ق... فرزند محمدامین، جاجرم روستای کلاته شوقان 


ـ محکوم‌به: محکومیت محکوم‌علیه به پرداخت 150 سکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته و مبلغ 600.000 ریال بابت حق‌الوکاله و مبلغ 130.000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 536.500 ریال به عنوان هزینه اجرایی در حق محکوم‌علیه.


چگونگی اجرای حکم 


در تاریخ 87/6/28 در اجرای دستور اجرای احکام دادگستری جاجرم، مأمورین پاسگاه انتظامی شوقان مبنی بر توقیف اموال محکوم‌علیه رحیم ق... معادل 150 سکه تمام بهار آزادی در حق محکوم‌له، به آدرس عزیمت نموده که بنا به اظهارات خانواده‌اش نامبرده در شهر تهران کارگری می‌کند و وسایل خانه‌اش در اختیار همسرش است. در مورخه 87/6/31 محکوم‌علیه در دفتر اجرای احکام حاضر است و اظهار می‌دارد با توجه به اینکه حکم اعسار بنده صادر شده، هرماه مبلغ 500.000 ریال پرداخت خواهم نمود. در مورخه 87/7/6 مبلغ تعیین شده را پرداخت خواهم نمود. در مورخه 87/9/30 محکوم‌علیه در دفتر اجرای احکام حاضر و اظهار داشته رأی تجدیدنظر به بنده ابلاغ نشده و توان پرداخت سکه را ندارم. در مورخه 87/1/10 در اجرای جلب محکوم‌علیه، مأمورین به روستای شوقان به آدرس محکوم‌علیه مراجعه نموده و اظهار داشتند محکوم‌علیه در تهران مشغول به کارگری است. در مورخه 88/1/27 محکوم‌علیه حاضر و یک عدد سکه در دفتر اجرای احکام تحویل محکوم‌له داده شد و در هر سه ماه محکوم‌علیه تعهد نمود که یک سکه را پرداخت کند و هر سه ماه یکبار در دفتر اجرای احکام یک سکه را تحویل محکوم‌له دهد.

رأی دادگاه تجدیدنظر 


در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم فرزانه ش... فرزند رضا ساکن کلاته شوقان جاجرم از دادنامه فوق صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جاجر در پرونده کلاسه 397/87 که به موجب آن با احراز اعسار تجدیدنظرخواه از پرداخت کل مهریه حکم به تقسیط و پرداخت ماهیانه 500.000 ریال صادر شده است. از دادنامه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، نظر به اینکه دلیلی که موجبات نقض دادنامه را ایجاب کند، ارائه نشده، دادگاه تجدیدنظرخواهی را غیروارد تشخیص و لیکن با توجه به اینکه مهریه تجدیدنظرخواه سکه بهار آزادی معین شده و زوج موظف است عین سکه را تحویل دهد و تبدیل آن به وجه رایج صحیح نمی‌باشد، دادگاه با تجویز ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح دادنامه و تبدیل مبلغ 500.000 ریال در هر ماه به تحویل هر سه ماه یک سکه به تجدیدنظرخوانده مستنداً به ماده 358 قانون مذکور با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید نموده، رأی صادره قطعی است. (رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی آقای عباس حاتمی، 87/6/27 )

طبق قانون مدنی، به مجرد عقد، زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید و مفاد ماده 1082 قانون مدنی در موردی است که مهریه عین معین باشد. یعنی مهرالمسمی باشد. دادگاه مکلف است زوج را به پرداخت عین مهریه محکوم نماید و تبدیل آن به وجه رایج صحیح نمی‌باشد که رأی در این قسمت در دادگاه تجدیدنظر اصلاح شده و آن را تایید کرده است.