پرونده الزام به تحویل زمین (شورای حل اختلاف)

در صورتی که خریدار خواهان الزام فروشنده به تحویل زمین مورد معامله است می تواند با رجوع به نمونه پرونده مذکور اطلاعات لازم درباره این موضوع و اجرای حکم آن  کسب کند.

نتیجه:

حکم به تحویل زمین

موضوعات مرتبط

موضوع خواسته: الزام به تحویل زمین
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم ـ شعبه اول حقوقی
شماره پرونده:247/88
شماره دادنامه: 9009975859600139
خواهان: آقای براتعلی ش.فرزند تیمور به نشانی کلاته شوقان
خوانده: آقای خداداد م فرزند علی به نشانی کلاته شوقان
نوع دعوی: مالی
هزینه دادرسی: یکصد هزار ریال
قاضی رسیدگی کننده: آقای رضازاده
نتیجه پرونده: حکم به تحویل زمین

ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی

اجرائیه


 ـ مشخصات محکوم له : براتعلی ش... فرزند تیمور به نشانی شوقان.


 ـ مشخصات محکوم علیه : خداداد م... فرزند علی به نشانی شوقان.


 ـ محکوم به :  الزام به تحویل زمین واقع در کوه آلاداغ شوقان و نیم عشر دولتی در حق دولت.


چگونگی اجرای حکم


در تاریخ 90/2/4 حسب حضور محکوم له آقای براتعلی ش... جهت اجرای حکم کلاسه پرونده 900030 اظهار داشت که زمین را از آقای خداداد م... تحویل گرفته ، با توجه به تحویل ملک از سوی محکوم علیه به محکوم له موجبی برای اجرای حکم موجود نمی باشد.

در خصوص دعوی آقای براتعلی ش... فرزند تیمور به طرفیت خوانده آقای خداداد م...فرزندعلی به خواسته الزام به تنظیم زمین، خواهان در مورخه 63/6/12 زمینی را که در کوه آلاداغ از خوانده خریده و خوانده ملزم به تحویل ملک به خواهان می باشد. با توجه به رسید عادی بابت همین  زمین و نظریه کارشناسی و کروکی ترسیمی و نظریه گواهان که همگی مبنی بر صحت ادعای خواهان می باشد و عدم حضور خوانده در جلسات رسیدگی به استناد به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده مذکور محکوم به الزام به تحویل زمین واقع در کوه آلاداغ شوقان است. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در شورای حل اختلاف حوزه یک می باشد و پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگستری جاجرم می باشد.


(آقای رضازاده 89/4/23)

در این پرونده خواهان زمین را از خوانده خریداری نموده، از آنجایی که  به مجرد وقوع عقد بیع مشتری مالک مبیع و  بایع مالک ثمن می شود و عقد بیع، بایع را تسلیم مبیع ملزم می کند، بایع ملزم به تسلیم زمین به خواهان است. از آنجایی که درپرونده مورد بررسی، رسیدعادی، شهادت شهود ونظریه کارشناسی موجود است، دادگاه بایع را مکلف به تحویل زمین به خواهان محکوم نموده است.