پرونده رفع تصرف عدوانی (اجرای احکام)

در صورتی که شخصی متقاضی رفع تصرف عدوانی دیگری و اجرای حکم آن است می تواند با مطالعه نمونه پرونده مذکور اطلاعات لازم در باب نحوه رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن را به دست آورد.

نتیجه:

حکم به رفع تصرف عدوانی از ملک

موضوع خواسته: رفع تصرف عدوانی
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم ـ شعبه اول حقوقی
شماره پرونده:8809985859600026
شماره دادنامه: 8909975859600749
خواهانها: 1-معصومه 2- علی 3- مهدی 4- صغری 5- مریم 6- فاطمه 7- زهرا 8- محبوبه 9- حسن 10- حسین همگی س... 11-صائمه ع... همگی به نشانی جاجرم
خوانده: آقای حسین ع... به نشانی جاجرم با وکالت آقای رضا قاسمی به نشانی بجنورد
نوع دعوی: غیرمالی
هزینه دادرسی: شش هزار و صد ریال
قاضی رسیدگی کننده: آقای جعفری
نتیجه پرونده : حکم به رفع تصرف عدوانی از ملک

مواد 158 ، 161 ، 174 ، 175 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی

 رأی دادگاه 


در خصوص دعوی خواهانها:1-معصومه2- علی 3- مهدی 4- صغری 5- مریم 6- فاطمه 7- زهرا 8- محبوبه 9- حسن 10- حسین همگی س... 11-صائمه ع... به طرفیت خوانده آقای حسین ع... با وکالت آقای رضا قاسمی به خواسته رفع تصرف از مقدار80/28 متر مربع زمین واقع در بهشتی4 جاجرم به ارزش 10000000 ریال و هزینه دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی، دادگاه جهت مشخص نمودن مساحت و حدود اربعه ملک و پلاک ثبتی آن و تطبیق اسناد طرفین با ملک مورد بررسی قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و نظر کارشناس مبنی بر اینکه محل مورد اختلاف قسمتی از پلاک 590 فرعی از شش اصلی بخش 7 بجنورد می باشد که دفتر توزیع اظهارنامه به نام آقای نوروزعلی فرزند ابراهیم به عنوان باغ معرفی شده و مجهول المالک می باشد و فاقد سوابق ثبتی است و سپس نوروز علی فوت و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : 1- مراد 2- حسن 3- عباس 4- حسین 5- برات 6- محمد 7- خیرالنساء 8- ننه خانم 9- ربابه 10- هاجر و سپس خانم صاحب فوت شده و  ورثه منحصر وی محمد س... می باشد و سپس در اثر تقسیم ماترک بین ورثه پلاک 590 فرعی در سهم محمد س... قرار می گیرد و سپس آقای محمد س... برابر یک فقره قولنامه عادی به تاریخ 54/4/29 مقدار 400 مترمربع از محل ملک فوق را به آقای حسین ع... واگذار می نماید که در حدود قولنامه فوق تنظیم؛ علیهذا فارغ از صحت و سقم قولنامه فوق آقای محمد علی س... یک قطعه  زمین به آقای حسین ع... واگذار نموده و در هرحال زمین فروخته شده باید دارای ممر باشد. همچنین آقای حسین ع... نسبت به  تخریب دیوار قدیمی خود اقدام و مقدار زمین آقای محمد س... را تصرف و نسبت به حفر چاه اقدام نموده که مساحت تصرف شده اسن قسمت از ملک ورثه محمد س... می باشد به مساحت 71/32 متر مربع و همچنین در قسمت غرب که  با هاشور مشخص شده، تا جوی آب را خوانده از ملک تصرف و  به مالک نداده، لهذا نظر به قولنامه ارائه  شده مقدر 37/7 متر مربع باید به خواهان  برگرداند و نیز کارشناسی قید کرده به نظر اینجانب ملک فروخته  شده از حد جنوب به طول یک در یک متر دارای ممر می باشد که همان ممر محل عبور جوی آب  است. خواهان ها مبایعه نامه استنادی را که در آن مساحت 400 متر قید  شده و حد جنوب کوچه قید نشده را قبول دارند. ولی مبایعه نامه صفحه مقابل را که در آن قید کوچه اختصاصی در قسمت جنوب شده را قبول ندارند. خوانده در تحقیقات انجام شده گواه و  دلیلی بر صحت آن ارائه ننموده و خواهان ها غلامحسین و علی س... به موجب صورتجلسه 89/10/4 قبول نمودند که خوانده مساحت 37/71 متر مربع اضافه بر 400 متر را از همان ابتدا تصرف نموده و فقط مساحت 71/32 متر مربع  را بعد از تخریب دیوار قدیمی اش متصرف شده. با عنایت به مراتب فوق و محتویات پرونده اولاً خواهان ها قبول دارند که خوانده به موجب مبایعه نامه عادی مورخه 54/4/29 یک قطعه زمین به مساحت 400 متر از مورثشان مرحوم محمد س... خریداری نموده است. ثانیا خوانده ملک مورد معامله را به مساحت 37/71 متر مربع اضافه بر 400 متر مربع مورد معامله مساحت دارد، از همان ابدا متصرف شده و تصرفات خوانده نسبت به  مساحت مذکور قدیمی می باشد. بنابراین به جهت صدق تصرف خوانده، دعوی رفع تصرف عدوانی نسبت به آن مسموع نمی باشد. لذا دادگاه دعوی خواهان ها را ثابت تشخیص و به استناد ماده 158، 161، 174، 175، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به رفع تصرف عدوانی اش از مساحت 71/32 متر مربع  وفق کروکی نظریه کارشناسی و پرداخت مبلغ 6100 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان ها محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و  ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد. (دادرس شعبه اول حقوقی آقای جعفری 89/1/30).


اجرائیه 


ـ مشخصات محکوم له : 1-معصومه 2- علی 3- مهدی 4- صغری 5- مریم 6- فاطمه 7- زهرا 8- محبوبه 9- حسن 10- حسین همگی س... 11-صائمه ع... همگی به نشانی جاجرم.


ـ مشخصات محکوم علیه: آقای حسین ع... فرزند رحمان با وکالت آقای رضا قاسم.


ـ محکوم به: محکومیت محکوم علیه به رفع تصرف عدوانی از مساحت 71/32 متر مربع ملک خواهان ها و پرداخت مبلغ 6100 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 500000 ریال هزینه اجرایی در حق صندوق دولت محکوم می گردد.


چگونگی اجرای حکم


در تاریخ 90/5/1 حسب دستور دادگستری مبنی بر رفع تصرف به ملک در حق علی س... و اخذ هزینه اجرایی از متهم حسین ع... مأمورین به آدرس مراجعه نموده و پس از تفهیم حکم به وی، هزینه  اجرایی و دادرسی را پرداخت نموده و رسید بانکی آن را تحویل و از ملک موردنظر رفع تصرف به عمل آمد.

رأی دادگاه تجدیدنظر (شماره دادنامه: 8909975844700293)


در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای حسین ع... با وکالت آقای رضا قاسمی از دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان جاجرم به نشانی 890749 پرونده کلاسه 8801026 که به موجب آن دادگاه حسب دادخواست ابتدایی ورثه مرحوم محمد س... و جلب نظر کارشناس حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه نسبت به رفع تصرف از مقدار 71/32 متر مربع  به شرح منعکس در دادنامه صادر نموده، با  توجه به دادخواست تقدیمی تجدیدنظرخواندگان و جلب نظر کارشناس و تکمیل نظریه کارشناسی و اینکه رأی از حیث اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکالی که اساس دادنامه را مخدوش نماید به نظر نرسید، دادگاه تجدیدنظرخواهی را خارج از موارد ماده 385 قانون آیین دادرسی مدنی غیر وارد تشخیص و  به استناد ماده 358 قانون مذکور با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. رأی صارده قطعی است.


(دادرس شعبه5 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی ـ حیدر کرابی )

  با توجه به این که سبق تصرف خواهان ها نسبت به 71/32 متر مربع محرز بوده وخوانده پس از تخریب دیوار آن را متصرف شده  و طبق ماده 158  قانون آیین دادرسی مدنی خواهان ها متصرف سابق ملک بوده‌اند و بدون رضایت آنها خوانده ملک را از تصرف انان خارج نموده و با عنایت به سبق تصرف خواهان ها و قولنامه ی عادی  حکم به رفع تصرف خوانده از متراژ مذکور داده شده و نسبت به 27/71متر مربع با توجه به اقرار خواهان ها به اینکه خوانده در مورخه 54/4/29 یک قطعه زمین به مساحت400 متر از مورثشان مرحوم محمد س... خریداری کرده و ملک مورد معامله 27/71 متر مربع اضافه  بر 400 متر مساحت دارد و چون خوانده از همان ابتدا متصرف شده و تصرفات وی نسبت به مساحت مذکور  قدیمی‌تر می باشد در این مورد همچنان خوانده را مالک شناخته وطبق ماده  175 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که مورد ادعا رفع تصرف عدوانی یا... باشد بلافاصله به دستور مرجع صادر کننده حکم اجرا می شود و تجدیدنظرخواهی مانع اجرای حکم نمی شود و اگر در مرحله ی تجدیدنظر رأی فسخ شود اقدامات اجرایی به حالت قبل از اجرا اعاده می شود.