پرونده پرورش غیرمجاز کبوتر و کبوترپرانی

در صورتی که شخصی در مناطق ممنوعه اقدام به پرورش غیرمجاز کبوتر و کبوترپرانی  نماید، تحت پیگرد کیفری قرار می‌گیرد. با نظر به  نمونه پرونده فوق می توانید اطلاعات لازم در باره این موضوع به دست آورید.

نتیجه:

محکوم به جزای نقدی

موضوعات مرتبط

موضوع اتهام: پرورش غیر مجاز کبوتر و کبوترپرانی
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی و انقلاب شعبه 102 جزایی بجنورد
شماره پرونده: 8909985842102144
شماره دادنامه: 9009975841200238
قاضی رسیدگی کننده: آقای اسکندر سلمان پور
نتیجه پرونده: محکوم به جزای نقدی

تبصره 2 و مفاد ماده واحده قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی مصوب1351
ماده 46 و بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی
ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری

موضوع شکوائیه (پرورش غیر مجاز کبوتر وکبوتر پرانی تاریخ شکواییه 89/11/24 )


   به استحضار می رساند آقای امید م... از زمستان سال 88 اقدام به نگهداری  غیرقانونی کبوتر نموده از آنجایی که همسایه دیوار به دیوار هستیم با سروصدا و سوت کشیدن پرتاب اشیا و سنگ و بالا رفتن به دیوار و پشت بام و نیز آمدن کبوترها به ایوان وگاهی داخل اتاق حریم خصوصی راشکسته و برایمان مزاحمت ایجاد نموده است و آمدن کبوترها باعث کثیف شدن حیاط و ایوان که از لحاظ بهداشتی اشکال دارد و این که اعضای خانواده و مستاجر می ترسند که لباس را داخل حیاط پهن کنند و با لباس راحتی داخل حیاط بروند زیرا ایشان مدام بالای  پشت بام و در و دیوار هستند لازم به ذکر است که ایشان متاهل و خانه و شغل دارند و در خانه پدری خود که همسایه ماست  اقدام به نگهداری این پرنده ها نموده  و با دادن تذکرهای زیاد هیچ گونه توجهی نکرده از مقام قضایی تقاضای رسیدگی دارم.


تحقیقات اولیه و بازجویی از متهم


دادگاه خطاب به متهم آقای امید م...: شما متهم هستید به کبوتر پرانی و نگهداری کبوتر. چه دفاعی دارید ؟


ـ پرورش و  نگهداری کبوتر را قبول دارم. مأمورین بعد از اعلام شاکی آمدند همه را سر بریدند. البته نصف آنها که نتوانستند بگیرند تحویل برادر خانمم دادند. ولی مزاحمت را قبول ندارم.


آخرین دفاع خود را بیان نمایید؟


پرورش و نگهداری کبوتر را در داخل حیاط قبول دارم. ولی پشت بام زیاد نمی رفتم و برای تعمیر کولر می رفتم. ولی کبوترها را داخل حیاط پرورش می دادم. تقاضای بخشش دارم.


قرار دادسرا (قرار مجرمیت)


درخصوص اتهام آقای امید م... دائر برایجاد مزاحمت و پروش غیر مجاز کبوتر وکبوتر پرانی، با عنایت به شکایت شاکی و اظهارات وی و گزارش مرجع انتظامی و صورتجلسه کشف کبوترها و محو آنان و اظهارات متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاری متهم محرز می باشد. قرار مجرمیت متهم موصوف و صادر اعلام می گردد. دادستان با قرار صادره موافقت نمود و در تاریخ 89/12/26 کیفرخواست صادر شد.


قرار صادره ( قرارکفالت): به تاریخ 89/12/22 قرار آزادی آقای امید م... به اتهام پرورش غیر مجاز کبوتر و ایجاد مزاحمت مقید است به معرفی کفیل به وجه الکفاله مبلغ 20000000 ریال  صادر و اعلام می دارد کفیل معرفی و آزاد شد.


 دلایل توجه اتهام یا عدم توجه اتهام و توجه خاص به مدافعات متهم


   با توجه به نحوه اظهارات شاکی و جمیع محتویات پرونده وگزارش مرجع انتظامی و اقرارصریح متهم مبنی بر ارتکاب بزه پرورش کبوتر در محل اقامت خود در کلیه مراحل دادرسی، بزهکاری ایشان را محرزو ثابت تشخیص داده است.


اظهارات گواه


1-  وحید الف... فرزند حسن اهل بجنورد 21 ساله شغل دانشجو همسایه مشتکی عنه هستم.


ـ از شما به عنوان همسایه پرسش و گواهی می شود. آیا آقای امید م... برای شما ایجاد مزاحمت بوسیله کبوتربازی نموده، مشروحاً بیان کنید؟


  ـ اینجانب هیچ گونه خطا و کبوتر بازی از امید م... ندیده ام و نزدیک 10 سال است که همسایه هستیم و هیچ گونه مزاحمتی از ایشان ندیده ام.  فردی شاغل و جاافتاده است و خودتان می توانید از همسایه ها  بپرسید.


2-  اکرم آ... : در خصوص آقای امید م... همسایه دیوار به دیوار شما، آیا کبوتر بازی می کند یا خیر ؟


 ـ بنده حدود 10 سال است که همسایه ایشان هستم و اصلاً ایشان را بالای پشت بام ندیده ام و خبر ندارم که کبوتر دارند. 


3-  احسان الف... فرزند حسن: هرچه در مورد کبوتر و آقای امید م... می دانید بیان کنید؟


 ـ اینجانب احسان الف... داماد خانواده شاکی در خصوص شکایت اعلام شده به عینه موضوع بوده ام و شخص مشتکی عنه راچندین باربالای دیوار و پشت خانه پدرخانمم مشاهده نموده ام و ضمن ناراحتی خانم اینجانب که ناراضی از کبوتربازی و رفتن به بالای دیوار و پشت بام و  با دادن تذکر به خانواده مشتکی عنه اقدام به شکایت نموده اند.


بررسی روند پرونده از دادسرا به دادگاه و رسیدگی


در تاریخ 90/3/11 پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد به  شعبه 102 جزایی ارجاع شد و در تاریخ  90/3/12 اخطاریه ای جهت حضور شاکی آقای محمد ر... جهت حضور در جلسه تاریخ 90/3/22 ابلاغ و توسط مخاطب امضاء شد. سپس در تاریخ 90/3/10 اخطاریه ای جهت حضور متهم آقای امید م... در جلسه 90/3/22 ابلاغ و توسط مخاطب امضاء شد. به تاریخ فوق در وقت مقرر جلسه شعبه 102 جزایی بجنورد  تشکیل، نماینده دادستان در جلسه حضور دارد و شاکی و متهم نیز در جلسه حضور دارند و موجبات رسیدگی فراهم است.

در این پرونده و به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد به شماره 2100101 مورخه 90/3/3، آقای امید م... فرزند عوض 27 ساله، کاسب، متاهل آزاد به قید معرفی کفیل، متهم است به ایجاد مزاحمت برای شاکی به نام آقای محمد ر... به نگهداری و پرورش کبوتر در شعاع 40 کیلومتری فرودگاه، دادگاه راجع به  بزه ایجاد مزاحمت، با توجه  به نحوه اظهارات شاکی در جلسه دادرسی مبنی بر اینکه ایجاد  مزاحمت از سوی شاکی در قالب پراندن کبوتر در پشت بام و سوت زدن بوده و مستقیماً برای شخص شاکی و خانواده اش مزاحمتی نداشته، علیهذا دادگاه به لحاظ عدم صدق وصف مجرمانه ایجاد مزاحمت برای فعل متهم، مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری، حکم بر برائت وی صادر و اعلام می دارد. دادگاه راجع به اتهام دیگر متهم مبنی بر پرورش و نگهداری کبوتر و کبوتر پرانی در شعاع 40 کیلومتری فرودگاه، با توجه به جمیع محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی، توجهاً به اقرار صریح متهم مبنی بر ارتکاب بزه نگهداری و پرورش کبوتر درمحل اقامت خود در کلیه مراحل دادرسی، بزهکاری ایشان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به تبصره 2 و مفاد ماده واحده قانون تشدید مجازات کبوترپرانی مصوب 1351/3/15 با اصلاحات بعدی و با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم و  به لحاظ ماده 46 قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند 5 ماده 22 قانون اخیرالذکر به لحاظ فقدان سابقه کیفری متهم، حکم بر محکومیت متهم به مبلغ 850000 ریال جزای نقدی به خزانه دولت صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری بوده و پس از ابلاغ  ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

با عنایت به ماده واحده قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی مصوب 1351 به منظور تامین حفاظت پرواز هواپیماها،  هرکس در شعاع 40 کیلومتری فرودگاهها و همچنین در مناطقی که از طرف وزارت جنگ ممنوع اعلام گردد مبادرت به کبوترپرانی نماید، به سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد. تبصره 2 ماده ماده واحده نگهداری و پرورش کبوتر را در حدود ماده یک منوط به تحصیل پروانه دانسته که در حوزه استحفاظی شهربانی از طرف شهربانی کشور و در حوزه استحفاظی ژاندارمری از طرف ژاندارمری کشور صادر می گردد. شرایط و ترتیب صدور پروانه به موجب آیین نامه است که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. هرکس بدون پروانه مبادرت به نگهداری و پرورش کبوتر در حدود مناطق مزبور نماید، به  حبس جنحه ای تا شش ماه محکوم می گردد. در پرونده بررسی شده، قاضی محترم پرونده مجازات حبس را به جزای نقدی طبق بند 5 ماده 22 تبدیل کرده است. در این پرونده متهم اقدام به نگهداری کبوتر به صورت غیر مجاز نموده که طبق ماده واحده جرم می باشد و مجازات حبس برای آن در قانون پیش بینی شده است.