پرونده جعل رایانه ای (تجدیدنظر)

در صورتی که شخصی  در فضای مجازی به دیگری توهین و افترایی وارد کند، به اطلاعات او دسترسی یابد، محتویات مستهجنی منتشر کند و یا با ایجاد داده و ساخت صفحات مجازی مرتکب جعل رایانه‌ای شود، متضرر می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق اطلاعات لازم را از نحوه رسیدگی و رأی صادره به دست آورد.

نتیجه:

تایید رای دادگاه بدوی مبنی بر یک سال حبس

موضوعات مرتبط

موضوع اتهام: جعل رایانه ای
دادرس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت
شماره رای نهایی: 9309970220400891
تاریخ رای نهایی: 1393/07/07
نتیجه پرونده: تایید رای دادگاه بدوی مبنی بر یک سال حبس

مواد 134، 608 و 607 و 730 و 735 و 743 و 781 قانون مجازات اسلامی

برابر محتویات پرونده، خانم ز. شکواییه‌ای دایر بر وقوع جرایم توهین و افترا، دسترسی غیر مجاز، انتشار عکس مستهجن و  جعل رایانه ای،  تقدیم دادسرا می‌کند به این شرح که آقای ح. با انتشار مطالبی در فضای سایبری  به شاکی توهین کرده و افترا زده است، عکس‌هایی از ایشان در فضای مجازی منتشر و حتی ایمیل او را هک کرده است، علاوه براین با ساخت صفحه ای در فیس بوک به نام ایشان مرتکب جرم جعل رایانه ای شده است. در دادسرا با نظر به محتویات پرونده قرار مجرمیت متهم صادر می‌گردد و پس از تنظیم کیفرخواست نسبت به اتهامات وارده در شکواییه پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال می‌شود. در تاریخ رسیدگی قاضی با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و شکایت شاکی و گزارش و تحقیقات ضابطین و عدم حضور مشتکی عنه و دفاع موثر از سوی او و نظر به قرائن و امارات موجود النهایه حسب محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به به صدور رای می نماید:


رای دادگاه بدوی


در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر افترا، توهین، انتشار عکس مستهجن (متعلق به شاکیه)، دسترسی غیرمجاز (هک ایمیل) در فضای سایبر و جعل رایانه‌ای (ایجاد صفحه در سایت فیس‌بوک به نام شاکیه)، موضوع شکایت خانم ز، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی و مستندات ابرازی و گزارش و تحقیقات ضابطین در راستای شناسایی مرتکب و پاسخ استعلامات بانکی و مخابراتی و اظهارات و دفاعیات غیر مؤثر وکیل محترم متهم و عدم حضور و عدم ایراد یا دفاع مؤثر از سوی مشتکی‌عنه فوق و قرائن و امارات موجود ازجمله: 1- مطابقت IP ارسال‌شده ایمیل با محل اقامت متهم در کانادا، 2- احراز ارسال ایمیل از این IP بر روی آی دی متعلق به شاکیه، 3- تطبیق مودای گواهی گواه با اوضاع‌ واحوال پرونده، بنابراین بزهکاری متهم محرز و مسلم بوده و با استناد به مواد 608 و 607 و 730 و 735 و 743 و 781 از قانون مجازات اسلامی 1375 و با مراعات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری بابت توهین و 74 ضربه شلاق تعزیری بابت افترا و یک سال حبس بابت دسترسی غیرمجاز و یک‌صد میلیون ریال جزای نقدی بابت جعل رایانه‌ای محکوم می‌گردد. اما با توجه به قواعد تعدد مادی صرفاً مجازات اشد که یک سال حبس می‌باشد قابلیت اجرا دارد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.


دادرس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت ـ ح.ی

رأی دادگاه تجدیدنظر


تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه 93000225 مورخ 93/4/31 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران در خصوص محکومیت غیرقطعی تجدیدنظرخواه به اتهام توهین و افترا و انتشار عکس مستهجن و هک ایمیل در فضای سایبر و جعل رایانه‌ای که وی را به تحمل یک سال حبس و یک‌صد میلیون ریال جزای نقدی و دو فقره شلاق 74 ضربه‌ای محکوم نموده است و پس از ابلاغ و در فرجه قانونی و با تقدیم لایحه‌ای از سوی وکیل متهم مورد تجدیدنظرخواهی واقع و توجهاً به لایحه تقدیم شده از سوی وکیل تجدیدنظرخواهان و دادنامه معترض‌عنه و سایر محتویات پرونده مطروحه حاوی ادله لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از نظر شکلی و ماهوی نمی‌باشد، فلذا با رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.


رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه


جوادی ـ سعادت‌زاده