پرونده خیانت در امانت کارگزار بورس ( تجدیدنظر)

در صورتی که کارگزار بورس وجه حاصل از فروش سهام را به حساب شخصی خود واریز کند، مرتکب جرم خیانت در امانت شده و به کیفر مقرر محکوم می‌شود. می‌توانید با مراجعه به نمونه پرونده فوق اطلاعات لازم را درباره جریان رسیدگی و صدور رای در این موضوع به دست آورید.

نتیجه:

تایید دادنامه بدوی (حکم به محکومیت متهم به دوسال حبس تعزیری)

موضوع اتهام: خیانت امانت کارگزار بورس
مرجع صدور رأی بدوی: شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران
مرجع صدور رأی تجدیدنظر: شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران
شماره رای نهایی: 9209970222100133
تاریخ رای نهایی: 1392/02/14
نتیجه پرونده: حکم به محکومیت متهم به دوسال حبس تعزیری

ماده 674 قانون مجازات اسلامی
مواد 240، 248 و بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی

برابر با محتویات پرونده،  بنا بر کیفرخواست صادره از دادسرا آقای الف.ک. متهم به انتقال مال غیر به حساب شخصی خود است. تحقیقات صورت گرفته، اظهارات و محتویات پرونده حاکی از آن است که اسناد و مدارک و سبد سهام خریداران سهام نزد متهم به عنوان کارگزار بورس به امانت سپرده می‌شود تا با توجه به وضعیت اقتصادی و نرخ بازار با اجازه و اذن صاحبان سهام اقدام به خرید و فروش سهام کند و پس از آن وجوه حاصله را به حساب صاحبان سهام واریز کند که متهم با تخلف از این تعهد وجه مربوطه را به حساب شخصی خود منتقل می‌نماید. پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه، قاضی با توجه به مستندات و قرائن و امارات و تحقیقات صورت گرفته به شرح زیر اقدام به صدور رأی می‌کند:


 

رأی دادگاه بدوی


در خصوص اتهام آقای الف.ک. فرزند ی. دایر بر انتقال مال غیر به مبلغ 712/794/145/6 ریال به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده، اسناد و مدارک تقدیمی، تحقیقات دادسرا و اظهارات متهم در مرحله مقدماتی به شرح صفحه 81 پرونده و دفاعیات بلاوجه در مرحله رسیدگی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده نظر به اینکه اسناد و مدارک و سبد سهام خریداران سهام در نزد کارگزاری و متصدیان مربوطه به صورت امانت سپرده می‌شود تا با توجه به وضعیت اقتصادی و نرخ بازار با اجازه و اذن صاحبان سهام خرید و فروش صورت گیرد و در این موارد نیز وجه حاصل فروش می‌بایست به حساب صاحبان سهام واریز گردد که در مانحن‌فیه متهم پس از فروش سهام وجه حاصله را به حساب شخصی خودش واریز و تصاحب نموده است، بنابراین اقدام متهم مصداق بارز خیانت در امانت تلقی و با اصلاح کیفرخواست صادره از لحاظ عنوان اتهام با استناد به ماده 674 قانون مجازات اسلامی نام‌برده را به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری [و] ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.


رئیس شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پاشازاده


 


رأی دادگاه تجدیدنظر


درخصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقایان 1ـ ع.ف. به وکالت از شرکت کارگزاری الف. 2ـ الف.ن. به وکالت از الف.ک. از دادنامه شماره 800802 مورخه 91/8/8 صادره از شعبه 1033 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن آقای الف.ک. به اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت شرکت کارگزاری الف. از جهت فروش سهام در اختیار و تملک وجوه حاصل از فروش به دو سال حبس محکوم گردیده است با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه مانحن‌فیه با توجه به اقرار متهم در صفحه 79 پرونده مبنی بر عدم پرداخت وجوه مربوط به شرکت و آمادگی پرداخت آن از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است؛ لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترضٌ‌عنه را عیناً تأیید [و] استوار می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.


رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه


تولیت ـ پورعرب