تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
7 خرداد 1399

نظریه «حق» و «حکم» و اعمال آن بر خیارات ، در فقه و حقوق ایران

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد .

Drug Interdiction

انتشارات CRC منتشر کرد . 

The Average Consumer in Confusion-based Disputes in European Trademark

انتشارات springمنتشر کرد . 

حمایت حقوقی از گیاهان دارویی ایرانی نگاهی تطبیقی و کاربردی

 انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد  منتشر کرد .  

حقوق جزای عمومی

 انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد  منتشر کرد .  

مسئولیت مدنی و بیمه جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی

 انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد  منتشر کرد .  

تامین مالی توسط ثالث در داوری تجاری بین المللی

 انتشارات جنگل جاودانه  منتشر کرد .  

مبانی فقهی حقوقی دفاع مشروع در خارج از مرزها

 انتشارات جنگل جاودانه  منتشر کرد .  

مطالعه تطبیقی خوشونت جنسی علیه زنان

 انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد .  

فلسفه قضاوت ؛ نقش دادرس در ایجاد قاعده ی حقوقی

 انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد .  

مجموعه آرای وحدت و رویه دیوان عالی کشور «حقوق»

 انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد .