تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
19 فروردین 1399

حقوق ساختمان

تازه‌های نشر حقوقی

مجمع علمی فرهنگی مجد  منتشرکرد.  

این ده تن

انتشارات دادگستر  منتشر کرد.  

تخلفات انتظامی قضات و وکلای دادگستری ، مقررات و آیین دادرسی

انتشارات دادگستر  منتشر کرد.  

دکترین عذر عام در قراردادها «فقه و حقوق تطبیقی 1»

انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد.

حقوق و جزای عمومی

انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد.

اجرای احکام کیفری

انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد.  

درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی جلد 2

انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد.

مبانی و جلوه های فقهی و حقوقی قاعده لاقود

انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد.

بررسی تابعیت ، تابعیت مضاعف و ترک تابعیت در حقوق ایران

انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد.  

هیات حل و فصل اختلافات در قراردادهای نفت و گاز

انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد.