تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
13 خرداد 1399

ساختار مسئولیت مدنی بررسی حقوقی ، تاریخ و فلسفی نظامهای حقو رومی ، کامن لا فقه امامیه و ایران

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد .   

Cybercrime Prevention

 انتشارات palgrave macmillan منتشر کرد . 

Law and Development

انتشارات spring منتشر کرد . 

دانستنی های ضروری حقوق

انتشارات جنگل جاودانه منتشرکرد   .  

حقوق بین الملل خصوصی

انتشارات جنگل جاودانه منتشر کرد  .  

ترسیم هسته ای ؛ نگاهی به آینده حقوق بین الملل کیفری هسته ای

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد .  

Shadows of Doubt

انتشارات HARVARD منتشر کرد . 

Origins of Order

انتشارات Yale University Press منتشر کرد . 

نظریه «حق» و «حکم» و اعمال آن بر خیارات ، در فقه و حقوق ایران

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد .

Drug Interdiction

انتشارات CRC منتشر کرد . 

The Average Consumer in Confusion-based Disputes in European Trademark

انتشارات springمنتشر کرد .