تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
11 اسفند 1398

این ده تن

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات دادگستر  منتشر کرد.  

حقوق رقابت و توسعه خارجی شرکت های تجاری

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد.  

اموال و مالکیت

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد.

حقوق بین الملل سرمایه گذاری

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد.  

پیشگیری بزه دیده مدار

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد.

تفسیر قوانین جزایی

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد.  

مسولیت غیر مستقیم بین المللی دولت های حامی تروریسم

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد.  

مجموعه مقالات همایش « حقوق بین الملل و بازی های رایانه ای »

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد.  

حقوق مدنی (6) بیع ، اجاره ، قرض، جعاله ، صلح

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد.  

آثار حقوقی قراردادهای پیمانکاری دولتی آثار عام و خاص

انتشارات کتاب آوا  منتشر کرد.  

آیین دادرسی اعتراض و نقض آرای قضاوتی در نظم حقوق کنونی

انتشارات کتاب آوا  منتشر کرد.