آموزه های حقوق کیفری

تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

19 اسفند 1394

آموزه های حقوق کیفری

شماره 9، بهار و تابستان 1394

مشخصات:

آموزه های حقوق کیفری

ناشر: دانشگاه علوم اسلامی رضوی

قطع: کتابی 

دوره انتشار: فصلنامه 

وابسته به: دانشگاه علوم اسلامی رضوی 

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسلامی رضوی 

مدیر مسئول: محمدباقر فرزانه 

سر دبیر: دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی 

تلفن:2230772-0511 

دورنگار:2230772-0511 

ایمیل:razaviunmag@gmail.com  


بهار و تابستان 1394 - شماره 9

فهرست:

-  قصاص مراتبی در جنایات مادون نفس

نویسنده: ساریخانی،عادل؛ میرزایی مقدم،مرتضی؛  26 صفحه – (از 3 تا 28)

-چالش عدالت و کارایی در گفتمان مدیریت گرایی کیفری با تأکید بر حقوق ایران

نویسنده: قاسمی کهریزسنگی،راضیه؛ فرجیها،محمد؛  26 صفحه – (از 29 تا 54)

- مقایسه ی حکم فوت و فرار جانی و کیفیت پرداخت دیه در قانون سابق و فعلی مجازات اسلامی

نویسنده: کلانتری،کیومرث؛ علی پور،عادل؛   20 صفحه – (از 55 تا 74)

- توجیه کیفر در سامانه ی عدالت به مثابه ی انصاف

نویسنده: رستمی،هادی؛ تقی پور،علی رضا؛  26 صفحه –( از 75 تا 100)

- گونه شناسی مجازات شخص حقوقی

نویسنده: پور بافرانی،حسن؛ سیفی،مهدیه؛  28 صفحه – (از 101 تا 128)

-  قاعده ی رد ادله در حقوق ایالات متحده و مقایسه ی آن با ضمانت اجراهای مشابه در حقوق ایران

نویسنده: صبوری پور،مهدی؛  26 صفحه –( از 129 تا 154)

- تطهیر درآمدهای قاچاق مواد مخدر در حقوق داخلی و اسناد بین الملل

نویسنده: عباس پور،رضا؛ واعظ طبسی،علی؛   20 صفحه – (از 155 تا 174)

-هرمی شدن منابع حقوق کیفری در اروپا و چالش های فراروی آن

نویسنده: روح الامینی،محمود؛   24 صفحه – (از 175 تا 198)

- اختیارات قانونی پلیس در کاربرد سلاح گرم (مطالعه ی تطبیقی سیاست جنایی ایران و انگلستان)

نویسنده: افراسیابی،علی؛   26 صفحه – (از 199 تا 224)

-  موجز المقالات 

8 صفحه – (از 225 تا 232)

- چکیده انگلیسی Abstracts

12 صفحه – (از 233 تا 244)

 

  • منبع : سایت حقوقی داتیکان