رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

1 اردیبهشت 1395
آغاز مرحله اول ثبت نام اینترنتی درخواست پروانه وکالت

آغاز مرحله اول ثبت نام اینترنتی درخواست پروانه وکالت

مهلت تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی مرحله اول تا تاریخ  پنجم اردیبهشت ماه 1395 می باشد.

راهنمای مرحله اول ثبت نام اینترنتی درخواست پروانه وکالت ( بهار سال 1395)

(مخصوص متقاضیان بندهای مختلف ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری)

 

توجه : فقط افرادی می توانند در «مرحله اول ثبت نام اینترنتی» وارد شوند که در تاریخ 20 تا 30 فروردین ماه 1395 به کانون مراجعه و درخواست اولیه خود را ثبت نموده اند.

مهلت تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی مرحله اول تا تاریخ  پنجم اردیبهشت ماه 1395 می باشد.

در این اطلاعیه، نحوه تکمیل فرم ثبت نام اولیه شرح داده شده است. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس http://icbar.ir مراجعه نمایند.

شماره تلفن های 84001124-84001173 در ساعات اداری صرفا به منظور پاسخگویی به مشکلات فنی و رفع ابهامات در خصوص شیوه ی ثبت نام اینترنتی در نظر گرفته شده است.

 

متقاضیان می بایستی دارای یکی از شرایط ذیل باشند:

بند ب ماده 8

به موجب بند ب ماده 8 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري به کساني که داراي دانشنامه ليسانس بوده و پنج سال سابقه خدمات قضائي داشته باشند و سلب صلاحيت قضائي از طرف دادگاه عالي انتظامي از آنها نشده باشد پروانه وکالت از طرف کانون وکلاء داده می شود.

بند ج ماده 8

به موجب بند ج ماده 8 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با گذراندن يک دوره کامل نمايندگي که داراي ليسانس قضائي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم و 5 سال سابقه کار قضائي در محاکم باشند، پروانه وکالت اعطاء می شود.

بند د ماده 8

« لیسانس حقوق، یا گواهی سطوح عالی حوزه با 5 سال سابقه حقوقی مستمر یا 10 سال متناوب و بازنشستگی با 30 سال خدمت دولتی »

- به موجب بند « د » ماده 8 لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري به کليه کساني که داراي ليسانس حقوق قضائي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم با حداقل 5 سال سابقه کار متوالي يا 10 سال متناوب در سمت های حقوقي در دستگاه هاي دولتي و وابسته به دولت و نهاد ها و نيروهاي مسلح باشند و بعد از اجراي اين قانون با داشتن 30 سال سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعايت شرط سني با انجام نصف مدت مقرر کارآموزي (نه ماه(  پس از قبولی در امتحان اختبار، پروانه وکالت از طرف کانون وکلاء داده می شود.

لازم به توضيح است که اين متقاضيان بايد داراي تمام شرايط فوق باشند در غير اين صورت مشمول اين ماده نخواهند شد (ليسانس حقوق يا گواهي سطوح عالي حوزه علميه قم + 5 سال مستمر يا 10 سال متناوب کارشناس حقوقي مستند به احکام کارگزيني (بعد از اخذ مدرک لیسانس + بازنشستگي با 30 سال خدمت واقعي(.

افسران قضائي ليسانسه حقوق بازنشسته نيروهاي مسلح

 به موجب ماده واحده قانون اجازه وکالت دادگستري به افسران قضائي ليسانسه حقوق بازنشسته نيروهاي مسلح مصوب 29/8/1351، افسران نيروهاي مسلح که واجد شرايط زير باشند پس از بازنشستگي با رعايت ماده 10 قانون استقلال وکلاء مصوب اسفندماه 1333 ميتوانند بدون طي کارآموزي پروانه وکالت پايه يک دريافت نمايند:

1. دارا بودن دانشنامه ليسانس در رشته حقوق.

2. دارا بودن حداقل پنج سال سابقه خدمت متوالي و يا هشت سال متناوب در مشاغل سازمان قضائي ذيل:

·  رئيس و عضو دادگاه عالي انتظامي و دادستان و داديار دادسراي انتظامي قضات ارتش (نيروهاي مسلح).

·  دادستان ارتش (نيروهاي مسلح) و معاون او.

·  رئيس و عضو دادگاه نظامي.

·  دادستان و داديار و بازپرس و معاون بازپرس نظامي.

 

 بند الف ماده 8   

«10 سال متوالی یا 15 سال متناوب و با سابقه خدمات قضائی و حداقل 5 سال ریاست یا عضویت دادگاه»

به موجب بند الف ماده 8 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري کساني که داراي ده سال متوالي يا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضائي بوده و حداقل پنج سال رياست يا عضويت دادگاه داشته باشند و سلب صلاحيت قضائي از طرف دادگاه عالي انتظامي قضـــات نشده باشند پروانه وکالت از طرف کانون وکلاء داده می شود.

 مهلت تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی مرحله اول تا تاریخ  پنجم اردیبهشت ماه 1395 می باشد.

جهت تکمیل فرم ثبت نام اولیه به آدرس http://icbar.ir مراجعه نمایند.

 

  • منبع : http://icbar.ir