فصلنامه حقوق خصوصی

تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

19 اسفند 1394

فصلنامه حقوق خصوصی

سال چهارم، شماره 12، پاييز 1394

مشخصات:

پژوهش حقوق خصوصی

فصلنامه داراي رتبه علمي - پژوهشي (علوم انساني) 

ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی 

قطع: کتابی 

دوره انتشار: فصلنامه 

وابسته به: دانشگاه علامه طباطبایی  

صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی  

مدیر مسئول: حسنعلی موذن زادگان

سر دبیر: محمدرضا پاسبان  

تلفن: 44737615-021 

دورنگار:  44737588-021

ایمیل: mpaseban hotmail.com 


سال چهارم، شماره 12، پاييز 1394

فهرست:

-تحول مفهوم رضايت ولي نسبت به دختر باكره بالغ در ازدواج، و آثار آن

شعبان حق پرست ، صمد يوسف زاده   صص 9-35

-نجات دريايي در كامن لا و كنوانسيون نجات دريايي
عبدالحسين صفايي ، محمدكاظم نظارت مقدم   صص 37-59

-قاعده تعليق يا توقف خودبه خودي تعقيب ورشكسته (مطالعه تطبيقي در حقوق آمريكا و ايران)
محمد عيسائي تفرشي ، مرتضي شهبازي نيا ، حبيب رمضاني آكردي   ص 61

-سوءاستفاده از حق در حقوق بين الملل خصوصي
رضا مقصودي   ص 87

-مباني اخلاقي قاعده آزادي عناوين در فقه و حقوق ايران
سام محمدي ، مهدي فلاح   ص 109

-امكان جبران كامل خسارات در اصول قراردادهاي تجاري بينالمللي، كنوانسيون قراردادهاي بيع بينالمللي كالا و حقوق ايران
امير وطني ، سيد قاسم زماني ، جعفر زنگنه شهركي   صص 131-165

  • منبع : سایت حقوقی داتیکان