فصلنامه پژوهش حقوق عمومی

تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

19 اسفند 1394

فصلنامه پژوهش حقوق عمومی

سال هفدهم، شماره 48، پاييز 1394

مشخصات:

پژوهش حقوق عمومی

فصلنامه داراي رتبه علمي - پژوهشي (علوم انساني) 

ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی 

قطع: کتابی 

دوره انتشار: فصلنامه 

وابسته به: دانشگاه علامه طباطبایی  

صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی  

مدیر مسئول: دکتر حسنعلی موذن زادگان

سر دبیر: منصور جباري

تلفن: 44737615-021 

دورنگار: 44737588-021

ایمیل: mpaseban hotmail.com


 

سال هفدهم، شماره 48، پاييز 1394

فهرست:

- صول حقوق بين الملل محيط زيست در پرتو آراي مراجع حقوقي بين المللي 
سيدفضل اله موسوي ، سيدحسين حسيني ، سيد حسين موسوي فر   صص 9-25
- مراجع صالح جهت رسيدگي به شكايات استخدامي در نظام حقوقي ايران (ابهامات و راهكارها) 
ولي رستمي ، سميرا َاصغري    صص 27-46

- بايسته ها و چالش هاي افشاي دلايل؛ جلوه اي از حقوق دفاعي متهم در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي 
جواد صالحي    صص 47-67

- تاثير تئوري هاي واقعگرايانه روابط بين الملل برتوسعه حقوق بين الملل 
مهدي فيروزآباديان، محمود جلالي، ليلي رئيسي    صص 69-95

- بايسته هاي حقوقي بودجه نهادگرا 
مهدي رضايي   صص 97-117

- نقش نظام ثبت اختراع در حمايت از محيط زيست با تاكيد بر كنوانسيون تنوع زيستي 
مهدي زاهدي ، محمدحسين عرفان منش ، سيدمحمد طباطبائي نژاد    صص 119-134

كثرت گرايي حقوقي؛ تاملي در چيستي مبناي التزام آوري قاعده حقوقي و متغيرهاي تحول نظام حقوقي-
مهدي شهابي    صص 135-163

  • منبع : سایت حقوقی داتیکان