پژوهشنامه حقوق کیفری

تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

27 بهمن 1394

پژوهشنامه حقوق کیفری

بهار و تابستان 1394 - سال ششم - شماره 1

مشخصات:

پژوهشنامه حقوق کیفری

علمي - پژوهشي (علوم انساني)

ناشر: دانشگاه گیلان 

قطع: کتابی 

دوره انتشار: دو فصلنامه 

وابسته به: دانشگاه گیلان

صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان  

مدیر مسئول:  دکتر عیسی گلین مقدم 

سر دبیر: دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی

تلفن: 6690280-0131   

دورنگار:  6690280-0131  

ایمیل: pajooheshname@gmail.com  


بهار و تابستان 1394 - سال ششم - شماره 1

 فهرست:

- رويكرد قانون گذار به پيشگيري از جرم در قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
شهرام ابراهيمي ، حامد صفائي آتشگاه   صص 7-31

- نقش نظارت والديني و خودكارآمدي در هم نشيني با همسالان بزهكار و رفتارهاي پرخطر دانش آموزان دبيرستاني
فرهاد اصغري ، عباس صادقي ، رضا قاسمي جوبنه ، شهريار درگاهي   صص 33-48

- مباني ديني و اصول جرم انگاري توهين به مقدسات و چالش هاي فرارو
فاطمه توكلي ، حسين آقابابايي ، حسن شاه ملك پور   صص 49-74

- تعقيب زدايي كيفري؛ بازتابي نوين از الغاگرايي كيفري
عبدالرضا جوان جعفري بجنوردي ، محسن نورپور   صص 75-98

- دستاوردهاي مديريتي جرم شناسي در آيين دادرسي كيفري
باقر شاملو ، افشين عبداللهي   صص 99-128

- تفهيم حقوق متهمان از سوي ضابطان دادگستري: با تاكيد بر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392
حسن قاسمي مقدم   صص 129-153

- حكم جرايم مرتبط در جرايم تعزيري
جلال الدين قياسي ، احسان ياوري   صص 155-179

- رويكردهاي قانون مجازات اسلامي مصوب1392 در مقررات قصاص نفس
سيد محمود مجيدي   صص 181-201

- تحليل اقتصادي رفتار بزهكار و تبيين بازدارندگي مجازات
سيد مرتضي نعيمي   صص 203-229

  • منبع : سایت حقوقی داتیکان