تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

26 اسفند 1397
کتاب : حق تعیین سرنوشت و گستره‌ی مفهومی آن

کتاب : حق تعیین سرنوشت و گستره‌ی مفهومی آن

انتشارات جنگل منتشر کرد  

داتیکان: انتشارات جنگل کتاب حق تعیین سرنوشت و گستره‌ی مفهومی آن را به قلم مهران ربیعی دولت‌آبادی منتشر کرد

درباره کتاب:

تضمین هر چه تمام تر حق تعیین سرنوشت سیاسی و امکان دخالت شهروندان در اتخاذ سیاست های عمومی، غالبا به عنوان اساسی ترین راهکار پیشرفت و تعالی جوامع و همچنین به عنوان یکی از مطالبات اصلی شهروندان، و به ویژه شهروندان کشورهای کمتر توسعه یافته، مطرح بوده است و بر همین اساس در این کتاب تلاش شده است که با استناد به آثار اندیشمندان برجسته ی دوران مدرن و عصر روشنگری و با مدنظر قرار دادن تفاسیر معتبری که از آثار این بزرگان ارائه گردیده است، ریشه های نظری حق تعیین سرنوشت سیاسی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد تا از این طریق و با دستیابی به درکی صحیح از ماهیت این حق، بالتبع، تصویری صحیح از ضرورت، حدود و گستره ی شمول آن نیز به دست آید.

  • منبع : www.http://www.datikan.com