نکات مربوط به ثبت سفارش

  • تهیه یک متن حقوقیِ علمی و موثر نیازمند ارائه اطلاعات دقیق از ناحیه شما است. لطفاً درخواست خود را بصورت روشن و مختصر در قسمت متن درخواست تایپ نمایید.
  • چنانچه مدرک یا مستندی دارید که به ما در تهیه متن درخواستی شما کمک می کند،تصویر آن را از قسمت بارگذاری مدارک برای ما ارسال کنید. رازداری و حفظ اطلاعات شما جزو وظایف حرفه ای ما است.
  • از ذکر نام یا طرح اتهام نسبت به اشخاص، نهادها یا مقامات اداری وسیاسی جداًخودداری فرمایید!
  • متن حقوقی مورد نیاز شما به آدرس ایمیل و حساب کاربری شما فرستاده می شود
  • عریضه نویسی آنلاین / سفارش آنلاین قرارداد / سفارش آنلاین دادخواست

    -->