فرید کمیجانی

سابقه آموزش

تالیفات

رزومه کاری

دوره های آموزشی

اصول و فنون مذاکره
اصول و فنون مذاکره
دوره استدلال حقوقی
دوره استدلال حقوقی
دوره استدلال حقوقی 2
دوره استدلال حقوقی 2
-->