• ورودبه پارک که به علت شیوع بیماری کرونا به دستور وزیر بهداشت ودادستان محترم استان البرز تعطیل بوده و به نگهبان توهین ودرگیر شده
  • با سلام واحترام،اینجانب به عنوان انتظامات پارک ،درحال انجام وظیفه بودم که مشاهده گردید شخصی با خانمی ،بدون توجه به نوارها و بنل های نصب شده که از مورخه ۱۳۹۹/۱/۸ بنابه دستور صادره پارک تعطیل است وارد پارک شده اند به ایشان راجع به خارج شدنشان از محل تذکردادم ولی متاسفانه ایشان به سمت من حمله ور شدند واینجانب رامورد ضرب وشتم قرار دادند وموجب ایراد خسارت به موبایلم وهمچنین موجب جرح انگشت سبابه دست راست شدند ودندان فک پایین که مصنوعی بوده افتاده وگم شدندچون بنظرم رسید که حالت غیر عادی دارند محل راترک نمودم وایشان با صدای بلند درحال خارج شدن شروع به جوسازی درمحل نمودند که باعث ورود مردم به داخل پارک شدند ایشان با مردم هم درگیر شدند وشروع به کتک کاری نمودند ومن با ۱۱۰تماس گرفتم وصورتجلسه را بر حسب رعایت سلسله مراتب با گزارش تحویل سازمان سیما ومنظر دادم وحالا ایشان رفته واز من شکایت کرده است وچون به مردمی که با انها درگیر شددسترسی نداره از من شکایت کرده واعلام کرده که پرده گوشم پاره شده است .لطفا راهنماییم بفرمایید. .
1400/07/01

شخصی که شکایت را طرح نموده است بایستی ثابت کند که پارگی پرده گوش در اثر ضربه وارد شده از سمت شما بوده است . در غیر این صورت مسئولیتی متوجه شما نیست. شما نیز می‌توانید بابت صدمات بدنی وارد شده شکایت مطرح کنید و همچنین خسارات وارد شده را مطالبه نمایید.

-->