• شکایت ازراهور
  • ایاپلیس راهنمایی ورانندگی مجازبه تعقیب وگریزحادثه سازخودرومتخلف که تخلفش حرکات مارپیچ است رادارد ؟درتعقیب وگریز خودرومتخلف تصادف کردوپس ازتصادف پلیس راهور نیزازتعقیب وگریزدست کشیدورفت
1400/07/01

از آنجا که پلیس راهور جزو مجموعه نیروی انتظامی ج.ا.ا محسوب می شود و در حیطه وظایف و اختیارات خود و در حوزه ماموریتشان جزو ضابطین می باشند، می توانند در صورت مشاهده تخلفات حادثه ساز و موارد مصرح در قانون دستور ایست خودرو را بدهند و در صورت استنکاف راننده و عندالزوم اقدام به تعقیب خودرو خاطی نمایند. در این صورت مسئولیت خسارات وارده بر عهده شخص راننده متخلف خواهد بود.

-->