• حضانت
  • سلام من برای رفع حجر چه مراحلی رابایدطی کنم جهت حضانت فرزندم
1400/07/01

با سلام. مقوله حضانت از رفع حجر مجزاست. برای رفع حجر باید دادخواست حقوقی ثبت نمود که پس از آن این موضوع در دادگاه خانواده رسیدگی خواهد شد.

-->