• خلع ید
  • درخصوص ورود شخص ثالث در پرونده خلع ید بعد از رای دادگاه تجدید نظر خواهی، بهترین راهکار چیه که کمترین ضرر به من برسه؟
1400/07/01

طبق متن سوال شما اگر رای از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد، ورود ثالث ممکن نیست. بلکه اگر منظور شما این است که بعد از صدور رای از دادگاه تجدیدنظر بخواهید در دعوایی وارد شوید، باید اعتراض ثالث کنید.

-->