• دستور تخلیه
  • مستأجری دارم که بر اساس قرارداد باید مبلغ ۲۰میلیون تومان بابت اجاره پرداخت میکرده. متأسفانه از این مبلغ فقط ده میلیون را پرداخت کرده است. در واقع از 8 ماه اجاره، فقط مبلغ 4 ماه را پرداخت کرده است. درحال حاضر برای حکم تخلیه و اجاره عقب افتاده چه اقدامی باید انجام دهیم؟
-->