• مزاحمت
  • شخصی به طور مداوم از طریق تلفن مزاحم من می‌شود.بارها به ایشان در مورد کارشان تذکر داده‌ام اما همچنان به کارشان ادامه می‌دهد. برای پیگیری چه کاری باید انجام دهم؟
1400/07/01

شما می‌توانید با طرح شکایت با عنوان مزاحمت از ایشان شکایت نمایید. برای اثبات ادعای خود نیز می‌توانید پرینت تماسهای ایشان را ضمیمه شکایت خود نمایید.

-->