• درخواست اعمال ماده 477
  • درخواست اعمال ماده 477درخصوص لغوحکم انفصال دائم ازخدمات دولتی-بنده به عنوان کارمندبانک درسال 81به اتهام اختلاس حدود90میلیون تومان به 4سال حبس و3میلیون تومان جزای نقدی وانفصال دائم خدمات دولتی محکوم شدم .درصورتی که طبق احکام کارگزینی درتمات مدتی که اختلاس انجام شده بنده کارمندساده وجزءشعبه شهرک امام الیگودرزبوده ام.درصورتی که اختلاس مربوط به شعبه مرکزی الیگودرزبوده است .که قانونابنده هیچ سمتی دراین شعبه نداشته ام . تااینکه درمورخ 81/9/28طی حکم شماره 19160/10464مورخ 81/9/13وهمزمان بابازرسی ازشعبه الیگودرزاعلام گردیدکه ازتاریخ 81/9/1بنده همزمان باانتقال ازشعبه شهرک امام الیگودرزبه شعبه مرکزی الیگودرز ازسمت متصدی اموربانکی به معاونت دایره اعتبارات ووصول شعبه الیگودرزمنتقل ومنصوب میگردم.وحدودشایدکمترازیک هفته ازدریافت ای حکم به دستورمدیرشعب استان به شهرخرم ابادمنتقل ودرشعبه میدان شهداخرم ابادمشغول به کارشدم .وتاروزبازداشت دراین شعبه بودم.وبابت این حکم چندروزه نه حقوقی گرفتم ونه باآن حکم کاری انجام دادم فقط با عنوان پست منصوب شده دران حکم به دادگاه معرفی شدم وبراساس آن محکوم شدم .درصورتی که براساس احکام کارگزینی قبلی بنده کارمندشعبه شهرک امام بوده ام.که براساس دستور شفاهی رئیس شعبه مرکزی الیگودرزبدون هیچ حکم وابلاغ قانونی به شعبه الیگودرزمنتقل شدم .ودرتمام این مدت کلیه احکام کارگزینی بنده باسمت کارمندساده شعبه شهرک امام الیگودرزصادروحقوق پرداخت شده است.و درمدت زمان صدوراین حکم تابازداشت بنده هیچ گونه اختلاسی صورت نگرفته وتمام مبلغ اختلاس شده مربوط به قبل ازتاریخ 81/9/1بوده است که قانونابنده نه سمت وجایگاهی ازلحاظ قانونی دران شعبه (الیگودرز)داشته ام ونه دارای پست مدیریتی تاآن تاریخ بوده ام.ولی متاسفانه بااین پست به انفصال دائم ازخدمات دولی محکوم شده ام.وآخ اینکه مبلغ محکومیت مالی را پرداخت ودوران حبس هم سپری ورضایت شاکی اخذ شده است .ودرسال 86آزادشده ام ولی به خاطرعدم اطلاع ازقانون وعدم تمکن مالی نتوانسته ام پیگیر قانونی این مشکل باشم.وحالا فقطدرخواست برداشته شدن انفصال دائم ازحکم صادره رادارم.
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام جناب سرلک وقتتون بخیر برای اینکه بتونیم به بهترین شکل ممکن به شما راهنمایی بدیم، باید احکام صادره را برای ما ارسال کنید. البته منظور حکم قطعی است

-->