• استرداد اموال
  • با همسرم دچار مشکل شدم و خانه را ترک کردم. در حال حاضر با توجه به حکم دادگاه مهریه و نفقه فرزندم را پرداخت می‌کنم. چطور می‌توانم وسائل زندگی خود را از همسرم بگیرم؟
1400/07/01

در صورت عدم توافق بین شما و همسرتان چنانچه اموال مذکور جزء جهیزیه نباشند با اثبات مالکیت خود در دادگاه می‌توانید اموال مذکور را مسترد نمایید. برای اثبات این موضوع نیز می‌توانید از فاکتور خرید، شهادت شهود و ... استفاده نمایید.

-->