• پیروسوال وجواب1015
  • باسلام واحترام.متن نامه ای ارسال نگردیده.فقط نوشته شده طی نامه شماره(16رقمی)درتاریخ.....مختومه شدن پرونده بدلیل اجرای حکم
1400/07/01

تا زمانی که حکم و متن نامه را نتونیم بخونیم، نمیتونیم مشاوره ای خدمتتون ارائه بدیم

-->