• رابطه کارفرما و کارگر
  • از تاریخ 1375/07/01 لغایت سال 1382 در مغازه پدر مشغول بکار بودم . متاسفانه ایشان از تاریخ 1375/07/01 لغایت 1376/04/31 نسبت به ارسال لیست بیمه کوتاهی نموده که باعث خلع در سابقه گردیده است . پدر در سال گذشته فوت نموده . با توجه باینکه سالهای پایانی خود بجهت بازنشستگی را سپری میکنم . چگونه میتوان نسبت به رفع خلع اقدام نمود .
1400/07/01

سلام. باید به سازمان تامین اجتماعی مراجعه و اثبات نمایید که آن یک سال هم مشغول به کار نزد همان کارفرما بودید و اینکه کارفرما در این خصوص کوتاهی کرده است. در صورت عدم پذیرش توسط سازمان تأمین‌اجتماعی راهی جز طرح دعوا در دیوان عدالت اداری به طرفیت سازمان تامین اجتماعی باقی نخواهد ماند.

-->