• شکایت از پزشک
  • چنانچه از پزشکی شکایت داشته باشم برای پیگیری کارم باید به کجا مراجعه نمایم؟
1400/07/01

شما می‌توانید به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی مراجعه نموده و شکایت خود را مطرح نمایید.

-->