• عدم دسترسی به مشاعات
  • مالک یک طبقه در ساختمانی که دو طبقه دارد هستم. واحد خودم را اجاره داده‌ام. مالک طبقه دیگر با ادعاهای کذب اجازه استفاده از مشاعات را به مستاجر اینجانب نمی‌دهد. چکاری می‌توانم انجام دهم؟
1400/07/01

مستاجر شما می‌تواند با طرح دعوای مزاحمت علیه مالک واحد مذکور، ایشان را از اعمال فوق منع نموده و از مشاعات استفاده نماید.

-->