• دیه
  • پارسال با موتور تصادف کردم. چند وقت در بیمارستان بستری بودم. پایم شکست و مدتی هم فیزوتراپی رفتم. راننده موتور مقصر بوده اما متوجه شدم به تازگی فوت کرده است. برای گرفتن دیه چه کاری باید انجام دهم؟
1400/07/01

شما می‌توانید با طرح دعوا علیه وراث متوفی مبلغ دیه را از ماترک (ارثیه) فرد فوت شده دریافت نمایید.

-->