• چه اعتراضی به رای ظالمانه دادرس که هیچ حقی ازجمله طرف بابنزین وباورودبه عنف پاشیدن بنزین به لباسم وفرشهای منزل دادن پول سودی به ازای هرمیلیون صدوپنجاه هزارتومان اوردن یک فرد معتاد اجیر شده بعنوان شهودوهیچ حقی ازمن قاضی درنظر نگرفته وبدون حضور رای حضوری صاد
  • چه اعتراضی به رای ظالمانه دادرس که هیچ حقی ازجمله طرف بابنزین وباورودبه عنف پاشیدن بنزین به لباسم وفرشهای منزل دادن پول سودی به ازای هرمیلیون صدوپنجاه هزارتومان اوردن یک فرد معتاد اجیر شده بعنوان شهودوهیچ حقی ازمن قاضی درنظر نگرفته وبدون حضور رای حضوری صادرشده درتاریخ 2/10
1400/07/01

با سلام. در خصوص صدور رای غیابی باید گفت اگر خود یا وکیلتان در جلسه حاضر نشدید و لایحه هم به دادگاه ندادید، صرف اعلام حضوری بودن رای دادگاه در حالتی که شرایط رای غیابی را دارد، مانع واخواهی شما نیست. در نتیجه از این حکم واخواهی کنید. در صورتی که رای قطعی شده باشد، اعاده دادرسی بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری قانونا ممکن است اگرچه به دلیل تعداد زیاد درخواست ها درصد پذیرش آن پایین است. به عنوان راهکار نهایی پیشنهاد می شود از حکم صادر شده واخواهی نمایید. ربا گرفتن جرم است و قابل شکایت می باشد. هر دو طرف ربا دهنده و ربا گیرنده هم مجرم هستند. استثناءا اگر ربا گیرنده (کسی که سود می دهد) بتواند ثابت کند که سود دادن به دلیل شرایط اضطراری او بوده است، مجازات نخواهد شد.

-->