• ارث
  • مادرم چندی قبل به رحمت خدا رفت. من و برادرم ماحصل ازدواج اول ایشان بودیم. از ازدواج دوم هم دارای فرزند است. آیا به ما هم ارث می‌رسد؟
1400/07/01

چنانچه مادر شما دارای اموالی باشد تمام فرزندان از آن ارث می‌برند و تفاوتی نمی‌کند فرزندان ماحصل کدام ازدواج باشند.

-->