• الزام فروشنده
  • بعد از 5 سال چگونه می‌توانم فروشنده زمین را ملزم به سند زدن نمایم؟
1400/07/01

شما می‌توانید با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه فروشنده، ایشان را به این کار ملزم نمایید.

-->