• وثیقه
  • شخصی به 15 سال حبس محکوم شده است. بعد از یک سال با وثیقه 200 میلیون تومانی به مرخصی آمد. اما متواری شده است. چه باید کرد؟
1400/07/01

چنانچه شخص زندانی به زندان بازنگردد و وثیقه گذار نیز نتواند وی را به زندان تحویل دهد وثیقه‌ای که گذاشته است ضبط خواهد شد.

-->