• درصد دیه
  • کبودی پل بینی چند درصد دیه دارد
1400/07/01

سه هزارم دیه کامل.

1400/07/01

پاسخ داده شد.

-->