• انتقال اموال
  • اگر کسی بخواهد ثلث اموالش را به شخص دیگری منتقل کند و این انتقال از قانون ارث مستثنی باشد و آن شخص یکی از ورثه باشد، آیا می‌تواند این کار را انجام دهد؟
1400/07/01

هر شخص در مدت حیات خود می‌تواند هر گونه دخل و تصرفی در اموال خود داشته باشد. لذا می‌تواند اموال خود را به هر میزان و به هر شخصی منتقل نماید.

-->