• سفته بدون امضا متعهد
  • ته ای که بدون امضا متعهد و سفید باشد و فقط پشت سفته امضا داشته باشد ۱.سفته بدون امضا متعهد می باشد. ۲.سفته را دارنده سفته پر کرده است. ۳. فقط امضا دونفر پشت سفته وجود دارد. ۴. ایا با توجخ به اینکه ارکان سفته تشکیل نشده و امضا متعدی وجود ندارد تا ضامنی هم وجودداشته باشد. دارنده سفته میتواند دونفر که پشت سفته را امضا کرده اند محکوم نماید
1400/07/01

سه بار سوال طرح کرده اید وهرسه سوال کاملا خلط و مغلط..!! آقای گلابی توجه کنید فته چک حواله پروفرما وهرسندتجاری که ب تبع لازم الاجراء بودن آن رسمی محسوب میشود درکلیه محاکم ویژه کیفری-تجاری و حقوقی توجه کنید باید اول فردیکه خریدار سند یا صاحب یا اصیل سند است حال یا یک نفر یا دو یا چندین نفر باید باتوجه ب مجوزات قانونی حال منفردا مشترکا مجتمعا را ممضی وعنداللزوم ممهور نمایندوالا ظهرنویسان یا جیروکنندگان پشت سند بدلیل فقدان اعتبارفرع ازاصل اصیل امضاء یا مهر یا هر دو بهرتعداد که باشندهیچ اهمیت ندارند وفاقدوجاهت قانونی واعداد دلایل مثبته منعکسه پرونده خارج وکسرازآمارخواهدشد.

-->