• سفته بدون امضا متعهد چه حکمی دارد؟
  • سفته ای که بدون امضا متعهد و سفید باشد و فقط پشت سفته امضا داشته باشد ۱.سفته بدون امضا متعهد می باشد. ۲.سفته را دارنده سفته پر کرده است. ۳. فقط امضا دونفر پشت سفته وجود دارد. ۴. ایا با توجخ به اینکه ارکان سفته تشکیل نشده و امضا متعدی وجود ندارد تا ضامنی هم وجودداشته باشد. دارنده سفته میتواند دونفر که پشت سفته را امضا کرده اند محکوم نماید
1400/07/01

یکبار سوال رامطرح کنیدودرضمن درست وصحیح سوال خودراطرح کنید جایی گفته اید ظهرنویسی نشده وجایی دیگر فته سفیدوپرنشد وجایی دو ظهرنویس ..!!؟ ضمنااینجا دانشگاه وکلاس درس نیست ومباحث علمی دراینجاجایگاه نداردوفقط برای دادن مشورت است.

1400/07/01

سند تجاری که فاقد مندرجات الزامیست ،سند محسوب نمیشود و اقدامات ظهر آن و .... فاقد اعتبار و ضمانت اجرا میباشد. برای مطالعه بیشتر به کتاب اسناد تجاری دکتر اسکینی و مرحوم دکتر کاویانی مراجعه بفرمایید

-->