• آیا سفته بدون امضا متعهد اعتباری دارد؟
  • ۱.سفته بدون امضا متعد است. ۲. دونفر فقط پشت سفته را امضا کرده اند. ۳.آیا امضا کنندگان پشت سفته ای که بدون امضا متعهد باشند محکوم خواهند شد؟
-->