• دیه‌ برای اتباع
  • سلام. من کارگر و تبعه کشور افغانستان هستم. موقع کار در ساختمان از ارتفاع کوتاهی افتادم و دستم شکست. آیا با توجه به اینکه من ایرانی نیستم دیه به من تعلق می‌گیرد . این هم بگویم که من از طرف کارفرما بیمه نیستم
1400/07/01

بله می توانید ضمن طرح شکایت بخاطرکوتاهی وعدم رعایت کارفرما درامرمهندسی وحفاظت وایمنی بدلیل عدم پوشش بیمه ایی نیز تقاضابیمه ازکارافتادگی والزام به پرداخت کسورات بیمه ایی وتشکیل پرونده بیمه نمایید.

-->