• بیمه تامین اجتماعی
  • با سلام . ما 3 تا خواهر هستیم که بیمه پدر فوت شدمان را می‌گیریم. مادرم هم فوت شده است. اگر یکی از خواهر ها ازدواج کند آیا بیمه قطع می‌شود یا برای بقیه باقی می‌ماند؟
1400/07/01

بایدبرای این امرباتوجه به بخشنامه اخیروجدیدسازمان تامین اجتماعی بامشاورامورفنی وحقوقی سازمان تامین اجتماعی محل زندگی خودموضوع درمیان بگذارید.

1400/07/01

پاسخ ارائه شد.

-->