• کمیسیون ماده 100
  • سلام من یک آپارتمان در منطقه جردن تهران را ساختم اما این ملک به گفته شهرداری اصول ساختمان سازی و شهرسازی در آن رعایت نشده و باید یک طبقه این ساختمان تخریب شود در صورتی که من مجوزهای لازم را اخد نموده بودم اما با تغییر شهردار میگویند که این مجوزها غیر قانونی بوده و یک طبقه ساختمان باید تخریب شود و پرونده من در کمیسیون ماده 100 جریان دارد حال من باید چه اقدامی انجام دهم ممنون از شما
1400/07/01

سلام اگرکلیه مجوزهای لازم ازشهرداری محل وقوع ملک اخذ گردیده تغییر شهرداریامعاونان آنهانمی تواندمانع ازتجویزقانون شود.سعی کنید باسعه صدر بااعضاء کمیسیون ماده100که نماینده تام الاختیاردادگستری داردتااعتراض ب کمیسیون بدوی واخذ رای بررسی مهندسی وتوضیحات لازم وعنداللزوم ازوکلاء مبرزدادگستری استفاده نمایید.درآخرین مرحله برای جلوگیری ازاقدامات شهرداری بایدب دیونعدالت اداری مراجعه طرح دعوی نمایید.

1400/07/01

پاسخ ارائه شد.

-->