• ضبط وثیقه
  • سلام بنده وثیقه ای برای یکی از آشنایان گذاشتم فقط برای مرخصی ایشان نه برای چک ها فرد پس ازمرخصی هنوز به زندان باز نگشته ومن نتوانستم ایشان را پیدا کنم حالا از طرف دادگاه ابلاغیه به شرح زیر برایم آمده : نظر به اینکه خانم ... در غیبت از زندان به سر می برد و علی رغم ابلاغ به شما جهت معرفی و تحویل نامبرده و معرفی ننموده اید و با توجه به دستور ریاست محترم اجرای احکام وثیقه شما ضبط گردیده ، شما به عنوان وثیقه گذار خانم ...چنانچه اعتراضی نسبت به ضبط وثیقه دارید در وقت مقرر فوق کتبا به این شعبه تقدیم نمائید. در غير اينصورت مطابق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد. میخواستم از شما بپرسم آیا اعتراض من فایده ای دارد؟ باتشکر
1400/07/01

خیر مگرآنکه دلائل دال برمدعاخودارائه نمایید البته درزمان مقرره.

1400/07/01

پاسخ ارسال شد.

1400/07/01

طبق قانون یا باید فرد زندانی تحویل داده شود یا وثیقه ضبط می‌گردد. البته بهتر است در وقت مقرر حاضر شده و دلایل خود را بیان کنید و نهایتا برای معرفی زندانی وقت بخواهید.

-->